Skip to content

Thalidomide and Hematopoietic-Cell Transplantation for Multiple szpiczak ad

2 lata ago

493 words

Pacjenci musieli mieć stan sprawności w grupie Southwest Oncology Group poniżej 3, chyba że wynik był oparty wyłącznie na bólu kości. Funkcja sercowo-płucna musi być odpowiednia; niewydolność nerek, nawet wymagająca hemodializy, nie była kryterium wykluczenia. Leczenie
Rysunek 1. Rysunek 1. Skonsolidowane standardy wykresów próbnych Wykres wersji próbnej. Tabela 1. Tabela 1. Protokół leczenia po Randomizacji. Projekt badania (ryc. 1) wymagał stratyfikacji pacjentów zgodnie z poziomem beta2-mikroglobuliny w surowicy (poniżej 4 mg na litr w porównaniu z 4 mg na litr lub więcej). Tabela wymienia cztery fazy protokołu oraz stosowane schematy i dawki. 8-10
W momencie włączenia pacjenci byli losowo przydzielani do grupy kontrolnej (bez talidomidu) lub do grupy eksperymentalnej (talidomid). Dawki talidomidu wynosiły 400 mg na dobę podczas chemioterapii indukcyjnej (wstrzymano w 5 dniu 3 cyklu chemioterapii w celu pobrania komórek macierzystych krwi obwodowej), 100 mg na dobę między przeszczepami, 200 mg na dobę z terapią konsolidacyjną, 100 mg na dobę w pierwszym rok leczenia podtrzymującego, a następnie 50 mg na przemian dni; lek podawano do czasu nawrotu lub wystąpiły zdarzenia niepożądane. Wszyscy pacjenci przechodzili do fazy transplantacji niezależnie od poziomu odpowiedzi lub braku odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną.
Filgrastym był podawany w celu wspierania schematów chemioterapii indukcyjnej i konsolidacyjnej, takich jak deksametazon, cyklofosfamid, etopozyd i cisplatyna; cyklofosfamid, doksorubicyna i deksametazon; i deksametazon, cisplatyna, doksorubicyna, cyklofosfamid i etopozyd (tabela 1), wraz z profilaktycznymi antybiotykami, histaminowymi H2-blokerami i rekombinowaną erytropoetyną w razie potrzeby. O ile nie było to konieczne w leczeniu bólu, niewydolności nerek, poważnej infekcji lub braku opiekuna, wszystkie zabiegi, w tym przeszczepy, wykonywano w warunkach ambulatoryjnych przez doświadczonych członków personelu pielęgniarskiego. Heparynę drobnocząsteczkową podawano profilaktycznie wszystkim pacjentom z grupy talidomidowej, począwszy od lipca 2001 r. W celu zmniejszenia częstości zakrzepicy żył głębokich, ponieważ częstość występowania tego powikłania nie zmniejszyła się w wyniku leczenia małą dawką warfaryny.
Ocena laboratoryjna
Oceny obejmowały elektroforezę w surowicy i moczu; oznaczanie ilościowe poziomów immunoglobulin w surowicy, 24-godzinne wydalanie białka z moczem i poziomy beta2-mikroglobuliny i białka C-reaktywnego w surowicy; morfologiczna interpretacja aspiratów szpiku kostnego i próbek pobranych z biopsji; oraz cytometria przepływowa do oceny zawartości jądrowego DNA i immunoglobuliny cytoplazmatycznej.11 Testy te przeprowadzono przed rozpoczęciem terapii protekcyjnej, co miesiąc do rozpoczęcia terapii konsolidacyjnej, a następnie co trzy do sześciu miesięcy.
Inne badania laboratoryjne obejmowały morfologię krwi obwodowej i analizy chemiczne. Do oceny kardiologicznej użyto wielu bramkowanych skanów akwizycji lub echokardiografii; status płucny oceniano przez określenie wymuszonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy i pojemności dyfuzji tlenku węgla; wszystkie wyniki testu musiały znajdować się w instytucjonalnym zakresie normy przed rejestracją i przed każdym z dwóch schematów transplantacji
[więcej w: darsonval przeciwwskazania, zalecenia po ekstrakcji zęba, psychoterapia rodzinna ]
[więcej w: balu balu białogard, coroplast dylaki, nfz przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne ]

0 thoughts on “Thalidomide and Hematopoietic-Cell Transplantation for Multiple szpiczak ad”