Skip to content

Okołooperacyjne całkowite żywienie pozajelitowe u chorych chirurgicznych ad 8

2 lata ago

495 words

Nie sugeruje to, że okołooperacyjny TPN byłby niewłaściwy u pacjentów z tymi cechami, ale uważaliśmy, że wykluczenie takich pacjentów zmniejszyłoby zakłócające czynniki, które mogłyby zaciemnić korzystny wpływ TPN. Wyniki tej próby będą najbardziej odpowiednie dla pacjentów podobnych do tych w dwóch randomizowanych grupach. Podajemy również wyniki wyników dla dwóch niezandomizowanych populacji. Chociaż wyniki te nie są bezpośrednio związane z ustaleniami centralnymi, mogą być przydatne w ocenie prawidłowości wyników i ich przydatności do klinicznych ustawień poza systemem VA. W każdym badaniu klinicznym wyniki mogą być pod wpływem, jeśli pacjenci, którzy odmawiają badania, różnią się cechami od tych, którzy wyrażają zgodę. Nie wydawało się to istotnym problemem w tym badaniu, biorąc pod uwagę podobieństwo cech linii podstawowej i wyników w niedożywionej grupie niezaliczonej i grupie badanej. Niski odsetek powikłań w dobrze odżywionej grupie niezandomizowanej w porównaniu z grupą badaną wskazuje, że kryteria żywieniowe dla kwalifikowalności skutecznie określały populację wysokiego ryzyka i że wyniki operacyjne, które można porównać z normami krajowymi, można osiągnąć w systemie VA w pacjentów bez nadzwyczajnych czynników ryzyka. Brak takiej dokumentacji we wcześniejszych badaniach populacji wysokiego ryzyka weteranów doprowadził do sceptycyzmu co do ekstrapolacji wyników na populacje non-VA.
Grupa badawcza w tym badaniu została określona jako niedożywiona na podstawie obiektywnej oceny żywieniowej. Z punktu widzenia żywienia ci pacjenci reprezentowali najgorsze 39 procent kandydatów na leczenie, zidentyfikowanych po wykluczeniu pacjentów z poważnymi współistniejącymi chorobami oraz małą grupę z wyraźnymi wskazaniami do przedoperacyjnego TPN (3 procent pacjentów w tym badaniu). Stopień niedożywienia wahał się od granicy do ciężkości, a niektórzy pacjenci wyglądali na dobrze odżywionych na podstawie subiektywnej globalnej oceny pomimo biochemicznego i antropometrycznego dowodu niedożywienia. Wpływ TPN na wynik operacyjny zależał od stanu odżywienia linii bazowej u każdego pacjenta. Efekty terapeutyczne były rozbieżne u pacjentów w skrajnościach niedożywienia reprezentowanego przez populację badaną.
Stratyfikacja w zależności od stanu odżywienia zidentyfikowała pacjentów z największym potencjalnym uszkodzeniem i największą szansą na korzyści z TPN. Pacjenci z łagodnym niedożywieniem nie odnosili korzyści z TPN, ale mieli więcej powikłań zakaźnych. To odkrycie nie było wyjaśnione obecnością cewnika (to jest w wyniku cewnika posocznicy lub bakteriemii), ale zamiast tego odzwierciedlało wyższą częstotliwość wspólnych infekcji pooperacyjnych (zwłaszcza zapalenie płuc i zakażenia ran). Różnice w rodzajach wykonywanych operacji nie wyjaśniają tej obserwacji, ponieważ procedury związane ze zwiększonym ryzykiem zakażenia (takie jak procedury z otwartym okrężnicą) były częściej wykonywane u pacjentów kontrolnych. Nie jest jasne, czy wykorzystanie TPN było przyczynowo związane ze zwiększonym wskaźnikiem infekcji. Chorzy leczeni TPN byli hospitalizowani dłużej (średnio, pięć dni) przed zabiegiem operacyjnym niż pacjenci kontrolni, być może pozwalając na kolonizację przez oporne patogeny
[patrz też: winobranie zielona góra 2014, metformax sr 500, hemikolektomia ]

0 thoughts on “Okołooperacyjne całkowite żywienie pozajelitowe u chorych chirurgicznych ad 8”