Skip to content

Odpowiedź na wyrażanie obaw w odniesieniu do badania VIGOR

2 lata ago

1068 words

My, autorzy non-Merck z badania VIGOR, 1, z radością przyjmuję możliwość zareagowania na twój niedawny wyraz obaw2 dotyczący badania VIGOR. W opracowywaniu tej odpowiedzi nie uczestniczył żaden pracownik ani przedstawiciel Merck. Nasza ocena prowadzi nas do wniosku, że nasz oryginalny artykuł był zgodny z odpowiednimi zasadami badań klinicznych i nie wymaga korekty. W wyrażeniu obaw wyrażono trzy podstawowe twierdzenia i chcielibyśmy rozpatrzyć te twierdzenia punkt po punkcie.
Punkt 1: Trzy dodatkowe zawały mięśnia sercowego nie zostały uwzględnione w artykule VIGOR i co najmniej dwóch autorów znało te wydarzenia w czasie wystarczającym do dodania ich do pracy w procesie przeglądu.
Odpowiedź: Analizę sercowo-naczyniową przeprowadzono zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym planem opracowanym przed zakończeniem badania VIGOR. Aby wyniki badań klinicznych były prawidłowe i bezstronne, planu nie można zmienić po złamaniu kodu randomizacji i odtajnieniu badania.
Badanie VIGOR było podwójnie ślepym, randomizowanym badaniem wyników klinicznych z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jako członkowie komitetu sterującego zatwierdziliśmy datę zakończenia badania w dniu 10 lutego 2000 r. Oraz datę graniczną z 9 marca 2000 r., W celu zgłoszenia zdarzeń żołądkowo-jelitowych do włączenia do ostatecznej analizy. Porównanie zdarzeń sercowo-naczyniowych nie stanowiło wcześniejszej analizy badania VIGOR.
W czasie zbliżającym się do zakończenia badania Rada ds. Bezpieczeństwa i Monitorowania Danych (niezależny komitet odpowiedzialny za nadzór nad potencjalnymi problemami bezpieczeństwa) zaleciła firmie Merck opracowanie planu analizy danych dotyczących poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Rada ds. Bezpieczeństwa i monitoringu danych stwierdziła, że nie uważa za stosowne przekazywać tej kwestii członkom komitetu sterującego VIGOR, ponieważ nie zalecają zmiany postępowania próbnego, po prostu, że plan z góry określony został osiągnięty . W rezultacie, Merck opracował plan analizy danych dotyczących układu sercowo-naczyniowego. Merck wskazał, że wybrały datę zakończenia badań w dniu 10 lutego 2000 r. Jako datę graniczną dla zgłaszania zdarzeń sercowo-naczyniowych, aby dać wystarczająco dużo czasu, aby orzec o tych zdarzeniach. 4 Zgodnie z zaleceniem dotyczącym bezpieczeństwa danych i zaleceniem rady monitorującej, nie byliśmy świadomi daty granicznej zgłaszanie zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Trzy dodatkowe zawały mięśnia sercowego w grupie rofekoksybu i jeden dodatkowy udar w grupie naproksenu odnotowano między 16 lutego a 22 lutego 2000 r., Po wcześniejszym ustalonym dniu 10 odcięcia sercowo-naczyniowego. Zdarzenia te nie znajdowały się ani w zamkniętej bazie danych użytej w analizie papieru VIGOR, ani nam znanej w procesie przeglądu. Jednak zmiana analizy po hoc i po rozświeceniu nie byłaby właściwa.
Punkt 2: brak uwzględnienia tych trzech zawałów serca spowodował, że niektóre obliczenia i wnioski były nieprawidłowe, powodując zaniżenie różnicy ryzyka między rofekoksybem a naproksenem i błędny wniosek, że istniała różnica w ryzyku zawału mięśnia sercowego między wskazaną aspiryną a aspiryną nie wskazano grup.
Odpowiedź: Tabele i 2 w wyrażeniu niepokoju Journal a pokazują, że względne ryzyko i 95-procentowe przedziały ufności dla zawału mięśnia sercowego za pomocą rofekoksybu wobec naproksenu wynosiły 4,25 (95-procentowy przedział ufności, 1,39 do 17,3%) bez trzech zawałów mięśnia sercowego i 5,00 (95 procent przedziału ufności, 1,68 do 20,13) z trzema zawałami mięśnia sercowego W przypadku pacjentów bez wskazań do stosowania kwasu acetylosalicylowego obserwowano zwiększenie, które nie jest istotne statystycznie bez trzech zawałów mięśnia sercowego (względne ryzyko, 2,25; przedział ufności 95%, 0,63 do 10,02) oraz trzy zawały mięśnia sercowego (ryzyko względne, 3,00; procent przedziału ufności, 0,91 do 12,78). U pacjentów ze wskazaniem na aspirynę wystąpił znaczny wzrost (ryzyko względne, nieokreślony [8/0], 95% przedział ufności, 1,65 dla nieokreślonego i 1,66 dla nieokreślonego) w obu analizach.
Ocena względnego ryzyka i szeroko zachodzących 95-procentowych przedziałów ufności nie sugeruje różnicy w wnioskach, które można wyciągnąć z oryginalnych danych i zaktualizowanych danych. Nie akceptujemy zatem, że dodanie trzech zawałów serca prowadzi do jakościowo odmiennych wniosków. Ponadto analizy oparte na wskazaniach aspiryny były analizami podgrup post hoc, a zatem, niezależnie od tego, czy uwzględniono trzy zawały mięśnia sercowego, należy traktować je tak samo, jak tworzenie hipotez, które wymagają oceny w innych badaniach.
Punkt 3: Dane dotyczące istotnych zdarzeń niepożądanych dotyczących układu sercowo-naczyniowego zostały usunięte z przedłożonej wersji roboczej manuskryptu dwa dni przed jego pierwszym przedłożeniem.
Odpowiedź: To stwierdzenie błędnie sugeruje, że istotne zdarzenia sercowo-naczyniowe, w tym trzy dodatkowe zawały mięśnia sercowego, zostały usunięte z rękopisu. W szczególności, redaktorzy wskazują, że usunięto tabelę zdarzeń sercowo-naczyniowych i że podano tylko odsetki zdarzeń bez faktycznej liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych.5
Tabela 1. Tabela 1. Oryginalna tabela zdarzeń sercowo-naczyniowych ze schematu przedakcesyjnego. Manuskrypty zwykle przechodzą liczne iteracje, a tabele i rysunki są często usuwane, jeśli informacje mogą zostać przechwycone w tekście. Skasowana tabela zawierała informacje o śmierci, zgonie z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawałach mięśnia sercowego i udarze niedokrwiennym i została przedstawiona tutaj w oryginalnej formie (Tabela 1) w celu udokumentowania, że informacja ta została przedstawiona w tekście opublikowanego manuskryptu. Kompozyt obejmujący te zdarzenia sercowo-naczyniowe oraz jeden niekrytyczny krwotoczny udar niedotyczkowy (na rofekoksyb) był w tabeli, a nie w tekście. Pierwotny stół nigdy nie obejmował trzech dodatkowych zawałów mięśnia sercowego, ponieważ nie były one częścią zamkniętej bazy danych używanej do analizy w dokumencie VIGOR.
Ponadto, dostarczanie wartości procentowych zdarzeń było podejściem stosowanym dla wielu punktów końcowych w całym artykule, a nie wyłącznie dla zdarzeń sercowo-naczyniowych, i było zgodne z wymaganiami Międzynarodowego Komitetu ds. Medycznych Wydawców Dziennika w momencie publikacji VIGOR.
W ten sposób podtrzymujemy nasz oryginalny artykuł, który został napisany zgodnie z podstawowymi zasadami badań klinicznych, określając, że dane muszą być analizowane zgodnie z planami określonymi przed odtajnieniem. Zakrzepowe zdarzenia sercowo-naczyniowe nie zostały usunięte z rękopisu i nie ma istotnej różnicy w wnioskach, które wynikają z dodania zdarzeń zgłoszonych po ustalonej wcześniej dacie zamknięcia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Claire Bombardier, MD
University Health Network, Toronto, ON M5G 2C4, Kanada
Loren Laine, MD
University of Southern C
[hasła pokrewne: lemar olsztyn, kwas moczowy badanie cena, ile kosztuje lekarz medycyny pracy ]
[przypisy: zsz brusy, dentysta zgorzelec, lemar olsztyn ]

0 thoughts on “Odpowiedź na wyrażanie obaw w odniesieniu do badania VIGOR”