Skip to content

Thalidomide and Hematopoietic-Cell Transplantation for Multiple szpiczak cd

2 lata ago

518 words

Przeprowadzono również standardowe badania szkieletu i badania rezonansu magnetycznego (MRI) szkieletu. Kryteria odpowiedzi i nawrotu
Pełna odpowiedź wymagała nieobecności monoklonalnej immunoglobuliny lub łańcucha lekkiego w analizie immunofiksacji surowicy i moczu, prawidłowym morfologicznym pojawieniu się aspiratów szpiku kostnego i próbek biopsyjnych oraz braku, w cytometrii przepływowej, komórek aneuploidalnych lub komórek o niskim łańcuchu lekkim .11 Częściową odpowiedź zdefiniowano jako zmniejszenie monoklonalnych poziomów immunoglobulin w surowicy o co najmniej 75 procent i w lekkich łańcuchach moczowych o co najmniej 90 procent i normalny morfologiczny wygląd aspiratów szpiku kostnego i próbek pobranych z biopsji. W przypadku każdej definicji kryteria musiały zostać spełnione przynajmniej w dwóch przypadkach, w odstępie co najmniej dwóch miesięcy.
Nawrót po stwierdzeniu całkowitej odpowiedzi na ponowne pojawienie się białka monoklonalnego w surowicy lub moczu. Nawrót po częściowej odpowiedzi został zdiagnozowany na podstawie wzrostu poziomu immunoglobulin monoklonalnych w surowicy lub w lekkich łańcuchach moczowych o co najmniej 50 procent lub podwojenie z najniższego poziomu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Postęp choroby określano jako wzrost poziomu białka szpiczaka w surowicy lub w 24-godzinnym wydalaniu z moczem lekkich łańcuchów o co najmniej 25 procent.
U pacjentów z chorobą niesekretniczą lub z niedoczynnością wydzielniczą, wyjściowa liczba komórek miażdżycowych szpiku kostnego musiała przekroczyć 30 procent lub liczne zmiany kostne musiały zostać wykryte za pomocą MRI (aspiraty cienkoigłowe z wykrytych w ten sposób zmian musiały zawierać co najmniej 30 procent monoklonalnych komórek plazmatycznych). Odpowiedź u pacjentów z niesekretnym szpiczakiem mnogim wymagała pełnej odpowiedzi szpiku kostnego lub ustąpienia zmian kostnych zdefiniowanych w MRI. Nawrót niesekretnego szpiczaka mnogiego został określony przez ponowne pojawienie się monoblonalnej plazmocytozy szpiku lub zmian ogniskowych w MRI. Rozwój nowych zmian osteolitycznych i pozaszpikowego szpiczaka mnogiego również stanowiły nawrót lub progresję u pacjentów z wydzieliną i tych z niesekretnym szpiczakiem mnogim.
Analiza statystyczna
Głównym celem badania było wykazanie wzrostu pięcioletniego odsetka przeżycia wolnego od zdarzeń z 40 procent w grupie kontrolnej do 50 procent w grupie z talidomidem, biorąc pod uwagę statystyczną siłę 82 procent i dwustronną wartość P mniej niż 0,05 w teście log-rank. Przeprowadzono tymczasowe analizy po przyjęciu 480 pacjentów i po zakończeniu rejestracji (z użyciem testów jednostronnych dla hipotez zerowych i alternatywnych oraz wartości P 0,0025). Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zatwierdziła publikację wyników w marcu 2005 r., Rok po zamknięciu badania. Wartość AP 0,0225 została uznana za wskazującą istotność statystyczną w ostatecznej analizie.12 Zgodnie z polityką czasopisma, podajemy tylko dwustronne wartości P.
Analizy wyników w obu grupach przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Śmierć związaną z leczeniem zdefiniowano jako śmierć, którą można przypisać leczeniu w ciągu dwóch miesięcy przed śmiercią. Skumulowaną częstość występowania śmiertelności związanej z leczeniem oszacowano zgodnie z metodą Gooleya i wsp.13 i porównano z zastosowaniem testu log-rank
[podobne: stomatologia wroclaw, fizjoterapia na czym polega, ile kosztuje lekarz medycyny pracy ]
[przypisy: hemikolektomia, bosman mogilno, stanwex ]

0 thoughts on “Thalidomide and Hematopoietic-Cell Transplantation for Multiple szpiczak cd”