Skip to content

Autor: admin

Zastosowanie medycyny opartej na dowodach do wspólnego podejmowania decyzji: wartość ograniczonego średniego czasu przeżycia cz.3

11 miesięcy ago

350 words

Badanie w nagłym przypadku zgonu sercowego w niewydolności serca. W tym badaniu oceniano korzyści ICD w porównaniu z amiodaronem lub placebo w zapobieganiu śmierci u 2521 pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności serca, u których zaobserwowano medianę wynoszącą 45,5 miesiąca. Pięcioletnie ryzyko zgonu wyniosło 36,1% dla placebo, 34,0% dla amiodaronu i 28,9% dla ICD. Autorzy…

Zastosowanie medycyny opartej na dowodach do wspólnego podejmowania decyzji: wartość ograniczonego średniego czasu przeżycia cz.2

11 miesięcy ago

260 words

Efekt leczenia jest zwykle określany ilościowo, porównując ryzyko wystąpienia zdarzeń klinicznych między grupami leczonymi. Jak wyraźnie podkreślono na niedawnej Międzynarodowej Konferencji w sprawie harmonizacji wymagań technicznych w zakresie rejestracji wytycznych dotyczących produktów farmaceutycznych dla ludzi w przemyśle i agencjach regulacyjnych, ryzyko to musi być dobrze zdefiniowane i możliwe do interpretacji. Jednak często tak nie jest.…

Niesprawność społeczna a zdrowie publiczne

11 miesięcy ago

676 words

Postępy medyczne często koncentrują się na dostosowaniu biologii do radzenia sobie w nieprzyjaznym środowisku – naprawie szkód spowodowanych czynnikami zakaźnymi, fast food, tytoniem, przemocą, wypadkami samochodowymi i innymi przeciwnościami losu. Laboratoria na całym świecie poszukują w naszych genach przyczyn i leków na nadciśnienie, cukrzycę, a nawet złamane serca. W przeciwieństwie do tego, niewielki wysiłek idzie…

Human Streptococcus suis Zapalenie opon mózgowych w Stanach Zjednoczonych

11 miesięcy ago

599 words

Streptococcus suis często powoduje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u świń. Infekcja ludzka jest rzadka i zwykle objawia się zapaleniem opon mózgowych, a następnie trwałą, czuciowo-nerwową utratą słuchu. Większość przypadków miała miejsce w południowo-wschodniej Azji. Niedawna epidemia w Chinach spowodowała znaczną zachorowalność i śmiertelność. Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że prawie wszyscy ci, którzy zostali dotknięci, to farmerzy…

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku czesc 4

11 miesięcy ago

495 words

Przydzieliliśmy mniej pacjentów do grupy placebo, ponieważ postawiliśmy hipotezę, że odsetek nawrotów byłby wyższy wśród pacjentów otrzymujących placebo, a my chcieliśmy zmaksymalizować liczbę obserwacji w grupach leczonych aktywnie w celu przetestowania parami różnic w częstości nawrotów. Nasza hipoteza badania głosiła, że cztery grupy różniłyby się od siebie i że określony wzorzec różnic między grupami wskazywałby…

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku cd

11 miesięcy ago

510 words

Tabletki paroksetyny, placebo i zwiększonej farmakoterapii miały identyczny rozmiar, wagę i wygląd. U pacjentów otrzymujących placebo w ramach leczenia podtrzymującego dawkę paroksetyny powoli zmniejszano (wraz z dawką zwiększonej farmakoterapii) przez okres sześciu tygodni w warunkach podwójnie ślepej próby aż do zaprzestania leczenia. Pacjenci kontynuowali leczenie podtrzymujące przez dwa lata lub do nawrotu dużej depresji. W…

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku ad

11 miesięcy ago

515 words

Podstawowa charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Badanie było kliniką uniwersytecką do leczenia depresji u pacjentów w podeszłym wieku. Badanie zostało przeprowadzone po zatwierdzeniu przez instytucjonalną komisję rekrutacyjną uczelni. W okresie od marca 1999 r. Do 28 lutego 2003 r.

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku

11 miesięcy ago

612 words

Pacjenci w podeszłym wieku z dużą depresją, w tym ci z pierwszym epizodem, są narażeni na wysokie ryzyko nawrotu depresji, niepełnosprawności i śmierci. Metody Testowaliśmy skuteczność paroksetyny podtrzymującej i comiesięcznej psychoterapii interpersonalnej u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych, u których wystąpiła depresja (z których 55% miało pierwszy epizod) w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym…

Czy możemy powiedzieć nie Wyzwanie racjonowania opieki zdrowotnej

11 miesięcy ago

533 words

Ponad 20 lat temu Henry Aaron i William Schwartz twierdzili w The Painful Prescription: Rationing Hospital Care (Waszyngton, DC: Brookings Institution Press, 1984), że wybuchowy wzrost kosztów opieki zdrowotnej ostatecznie zmusi Stany Zjednoczone do znalezienia sposób na racjonowanie. Racjonowanie oznaczało odmowę opieki, która przynosiła korzyści pacjentom w przypadkach, w których korzyść ta była mniejsza niż…

Zapłodnienie in vitro za pomocą pojedynczego stadium blastocysty w porównaniu z pojedynczymi embrionami po etapie odszczepienia ad

11 miesięcy ago

543 words

Na przykład wśród kobiet w wieku 36 lat lub starszych 59 procent zarodków uznanych za najwyższą jakość w dniu 3 okazało się aneuploidami, w porównaniu z 35 procentami blastocyst uznanych za najwyższą jakość w dniu 5.15,16 odkrycia te dotyczą również kobiet w wieku poniżej 36 lat (aczkolwiek w mniejszej proporcji), 17 następnie wybór tylko jednego…