Skip to content

Zastosowanie medycyny opartej na dowodach do wspólnego podejmowania decyzji: wartość ograniczonego średniego czasu przeżycia cz.3

2 lata ago

350 words

Badanie w nagłym przypadku zgonu sercowego w niewydolności serca. W tym badaniu oceniano korzyści ICD w porównaniu z amiodaronem lub placebo w zapobieganiu śmierci u 2521 pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności serca, u których zaobserwowano medianę wynoszącą 45,5 miesiąca. Pięcioletnie ryzyko zgonu wyniosło 36,1% dla placebo, 34,0% dla amiodaronu i 28,9% dla ICD. Autorzy…

Zastosowanie medycyny opartej na dowodach do wspólnego podejmowania decyzji: wartość ograniczonego średniego czasu przeżycia cz.2

2 lata ago

260 words

Efekt leczenia jest zwykle określany ilościowo, porównując ryzyko wystąpienia zdarzeń klinicznych między grupami leczonymi. Jak wyraźnie podkreślono na niedawnej Międzynarodowej Konferencji w sprawie harmonizacji wymagań technicznych w zakresie rejestracji wytycznych dotyczących produktów farmaceutycznych dla ludzi w przemyśle i agencjach regulacyjnych, ryzyko to musi być dobrze zdefiniowane i możliwe do interpretacji. Jednak często tak nie jest.…

Niesprawność społeczna a zdrowie publiczne

2 lata ago

676 words

Postępy medyczne często koncentrują się na dostosowaniu biologii do radzenia sobie w nieprzyjaznym środowisku – naprawie szkód spowodowanych czynnikami zakaźnymi, fast food, tytoniem, przemocą, wypadkami samochodowymi i innymi przeciwnościami losu. Laboratoria na całym świecie poszukują w naszych genach przyczyn i leków na nadciśnienie, cukrzycę, a nawet złamane serca. W przeciwieństwie do tego, niewielki wysiłek idzie…

Human Streptococcus suis Zapalenie opon mózgowych w Stanach Zjednoczonych

2 lata ago

599 words

Streptococcus suis często powoduje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u świń. Infekcja ludzka jest rzadka i zwykle objawia się zapaleniem opon mózgowych, a następnie trwałą, czuciowo-nerwową utratą słuchu. Większość przypadków miała miejsce w południowo-wschodniej Azji. Niedawna epidemia w Chinach spowodowała znaczną zachorowalność i śmiertelność. Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że prawie wszyscy ci, którzy zostali dotknięci, to farmerzy…

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku czesc 4

2 lata ago

495 words

Przydzieliliśmy mniej pacjentów do grupy placebo, ponieważ postawiliśmy hipotezę, że odsetek nawrotów byłby wyższy wśród pacjentów otrzymujących placebo, a my chcieliśmy zmaksymalizować liczbę obserwacji w grupach leczonych aktywnie w celu przetestowania parami różnic w częstości nawrotów. Nasza hipoteza badania głosiła, że cztery grupy różniłyby się od siebie i że określony wzorzec różnic między grupami wskazywałby…

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku cd

2 lata ago

510 words

Tabletki paroksetyny, placebo i zwiększonej farmakoterapii miały identyczny rozmiar, wagę i wygląd. U pacjentów otrzymujących placebo w ramach leczenia podtrzymującego dawkę paroksetyny powoli zmniejszano (wraz z dawką zwiększonej farmakoterapii) przez okres sześciu tygodni w warunkach podwójnie ślepej próby aż do zaprzestania leczenia. Pacjenci kontynuowali leczenie podtrzymujące przez dwa lata lub do nawrotu dużej depresji. W…

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku ad

2 lata ago

515 words

Podstawowa charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Badanie było kliniką uniwersytecką do leczenia depresji u pacjentów w podeszłym wieku. Badanie zostało przeprowadzone po zatwierdzeniu przez instytucjonalną komisję rekrutacyjną uczelni. W okresie od marca 1999 r. Do 28 lutego 2003 r.

Leczenie leczenia poważnej depresji w starszym wieku

2 lata ago

612 words

Pacjenci w podeszłym wieku z dużą depresją, w tym ci z pierwszym epizodem, są narażeni na wysokie ryzyko nawrotu depresji, niepełnosprawności i śmierci. Metody Testowaliśmy skuteczność paroksetyny podtrzymującej i comiesięcznej psychoterapii interpersonalnej u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych, u których wystąpiła depresja (z których 55% miało pierwszy epizod) w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym…

Czy możemy powiedzieć nie Wyzwanie racjonowania opieki zdrowotnej

2 lata ago

533 words

Ponad 20 lat temu Henry Aaron i William Schwartz twierdzili w The Painful Prescription: Rationing Hospital Care (Waszyngton, DC: Brookings Institution Press, 1984), że wybuchowy wzrost kosztów opieki zdrowotnej ostatecznie zmusi Stany Zjednoczone do znalezienia sposób na racjonowanie. Racjonowanie oznaczało odmowę opieki, która przynosiła korzyści pacjentom w przypadkach, w których korzyść ta była mniejsza niż…

Zapłodnienie in vitro za pomocą pojedynczego stadium blastocysty w porównaniu z pojedynczymi embrionami po etapie odszczepienia ad

2 lata ago

543 words

Na przykład wśród kobiet w wieku 36 lat lub starszych 59 procent zarodków uznanych za najwyższą jakość w dniu 3 okazało się aneuploidami, w porównaniu z 35 procentami blastocyst uznanych za najwyższą jakość w dniu 5.15,16 odkrycia te dotyczą również kobiet w wieku poniżej 36 lat (aczkolwiek w mniejszej proporcji), 17 następnie wybór tylko jednego…